Odszkodowania

małżeństwo prawo adwokat prawnik ślub
Małżeństwo w świetle prawa
16 stycznia 2016
prawo do opieki nad dziećmi adwokat bydgoszcz
Opieka nad dziećmi
12 kwietnia 2017
Odszkodowania - Dochodzenie odszkodowań - Odszkodowania prawnik - Odszkodowania adwokat - Kancelaria adwokacka - Warszawa, Bydgoszcz, Toruń

Odszkodowania - Dochodzenie odszkodowań - Odszkodowania prawnik - Odszkodowania adwokat - Kancelaria adwokacka - Warszawa, Bydgoszcz, Toruń

Odszkodowanie jest finansową rekompensatą szkód wyrządzonych przez daną osobę (sprawcę) lub przez zbieg nieszczęśliwych okoliczności. W naszej świadomości termin odszkodowanie łączy się z innym pojęciem – wypadkiem. Nic w tym dziwnego, gdyż to właśnie nieszczęśliwy wypadek najczęściej przyczynia się do nieplanowanych wydatków i pogorszenia się stanu zdrowia. Wypadki zdarzają się dosłownie wszędzie. W ruchu drogowym, w pracy, a nawet w domu, prowadząc często do uszczerbku na zdrowiu. W trakcie długotrwałego leczenia przestajemy być zdolni do pracy, przez co zmienia się diametralnie nasza sytuacja finansowa. Właśnie w tych trudnych chwilach odszkodowanie bywa cennym rozwiązaniem naszych problemów. Ale zacznijmy od początku.

Czym jest odszkodowanie?

Według przepisów prawa odszkodowaniem jest świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Wyróżnia się dwa główne typy odszkodowań: zwane restytucją naturalną, polegające przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, i rekompensata pieniężna, polegająca na zapłacie sumy pieniężnej. Wśród najczęściej spotykanych form odszkodowania spotyka się odszkodowanie z OC, odszkodowanie z AutoCasco, odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie od Skarbu Państwo, odszkodowanie od banku, przyznawane wskutek udowodnienia działania banku na szkodę klienta.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

Podstawą do roszczenia o odszkodowanie jest udowodnienie wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie sprawcy danego wydarzenia. W tym celu musimy wykazać, że czyn, którego dopuścił się sprawca, miał znamiona czynu bezprawnego. Bezprawność w tym przypadku polega na złamaniu powszechnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, które przyczyniło się do powstania zdarzenia odszkodowawczego. Ponadto przesłanką odpowiedzialności deliktowej jest adekwatny związek przyczynowo – skutkowy, między danym zachowaniem a powstałą w związku z nim szkodą ustalany na bazie reguł obiektywnie obowiązujących. By w pełni udowodnić istnienie odpowiedzialności odszkodowawczej, sprawca szkody musi być winny danego czynu.

Postępowanie sądowe.

Dochodzenie odszkodowania, oprócz tradycyjnej formy rekompensaty pokrywanej z polisy ubezpieczeniowej może nastąpić na drodze sądowej, w postępowaniu cywilno – prawnym. Przed złożeniem pozwu, strona poszkodowana powinna skompletować odpowiednie dokumenty takie jak: zaświadczenia lekarskie, protokoły policyjne, a także wszelkie rachunki lub faktury, które będą stanowiły dowód poniesionych kosztów związanych z szkodą. Po zgromadzeniu dokumentów, zostaje złożony pozew w właściwym sądzie cywilnym. Oprócz odszkodowania w formie pieniężnej, poszkodowany może także żądać zadośćuczynienia za straty niematerialne (uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia, związane z tym cierpienia fizyczne i psychiczne, konieczność zmiany trybu życia, pogorszenie perspektyw życiowych), a także renty, gdy w wyniku zdarzenia osoba pokrzywdzona stała się niezdolna do pracy. Postępowanie zazwyczaj trwa od roku do nawet trzech lat, w zależności od wielkości i rodzaj strat, jakie poniosła osoba pokrzywdzona. Na ostatniej rozprawie skład sędziowski wydaje wyrok o zasadności pozwu i decyduje o wysokości odszkodowania.

Procedura likwidacji szkody, związana z ubezpieczeniem prywatnym.

Wielu z nas ubezpiecza się dodatkowo w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Tutaj procedura wypłaty odszkodowania wygląda nie co inaczej. Cały mechanizm rozpoczyna się od zgłoszenia szkody. W trakcie następnych 7 dni, ubezpieczyciel powinien umówić nas na spotkanie z likwidatorem, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dokładnych oględzin i ocenę wielkości szkód. Podobnie jak w postępowaniu sądowym, powinniśmy poświęcić trochę czasu na skompletowanie odpowiednich dokumentów, które uproszczą nie co procedurę dochodzenia odszkodowania. Po wizycie likwidatora, towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje dowody zebrane przez swojego pracownika i wydaje decyzję o wysokości sumy odszkodowawczej. Wypłata rekompensaty następuje zazwyczaj w ciągu 30 dni od daty podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela.

Niezależnie od drogi jaką Państwo wybierzecie, nasza Kancelaria pomoże precyzyjnie ocenić wartość szkody i doradzi Państwu we wszelkich kwestiach związanych z dochodzeniem odszkodowania. W ciągu ostatnich lat udało nam się wywalczyć wysokie sumy rekompensaty za poniesione w wyniku nagłego zdarzenia straty. Nasi Klienci z ogromną satysfakcją odnosili się do wspólnych sukcesów. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź poszukują Państwo prawników, którzy kompleksowo Zajma się danym problemem, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami. Służymy radą i naszą bogatą wiedzą.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok