Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo gospodarcze
23 września 2019

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok