Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo gospodarcze
23 września 2019

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i przygotowuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę i nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok